Now showing items 1-1 of 1

    • First Results from BISTRO : A SCUBA-2 Polarimeter Survey of the Gould Belt 

      Ward-Thompson, Derek; Pattle, Kate; Bastien, Pierre; Furuya, Ray S.; Kwon, Woojin; Lai, Shih Ping; Qiu, Keping; Berry, David; Choi, Minho; Coudé, Simon; Francesco, James Di; Hoang, Thiem; Franzmann, Erica; Friberg, Per; Graves, Sarah F.; Greaves, Jane S.; Houde, Martin; Johnstone, Doug; Kirk, Jason M.; Koch, Patrick M.; Kwon, Jungmi; Lee, Chang Won; Li, D.; Matthews, Brenda C.; Mottram, Joseph C.; Parsons, Harriet; Pon, Andy; Rao, Ramprasad; Rawlings, Mark; Shinnaga, Hiroko; Sadavoy, Sarah; Loo, Sven Van; Aso, Yusuke; Byun, Do Young; Eswaraiah, Chakali; Chen, Huei Ru; Chen, Mike C.Y.; Chen, Wen-Ping; Ching, Tao Chung; Cho, Jungyeon; Chrysostomou, Antonio; Chung, Eun Jung; Doi, Yasuo; Drabek-Maunder, Emily; Eyres, Stewart P.S.; Fiege, Jason; Friesen, Rachel K.; Fuller, Gary; Gledhill, Tim; Griffin, Matt J.; Gu, Qilao; Hasegawa, Tetsuo; Hatchell, Jennifer; Hayashi, Saeko S.; Holland, Wayne; Inoue, Tsuyoshi; Inutsuka, Shu Ichiro; Iwasaki, Kazunari; Jeong, Il Gyo; Kang, Ji Hyun; Kang, Miju; Kang, Sung Ju; Kawabata, Koji S.; Kemper, Francisca; Kim, Gwanjeong; Kim, Jongsoo; Kim, Kee-Tae; Kim, Kyoung Hee; Kim, Mi Ryang; Kim, Shinyoung; Lacaille, Kevin M.; Lee, Jeong-Eun; Lee, Sang Sung; Li, Dalei; Li, Hua Bai; Liu, Hong Li; Liu, Junhao; Liu, Sheng-Yuan; Liu, Tie; Lyo, A. Ran; Mairs, Steve; Matsumura, Masafumi; Moriarty-Schieven, Gerald H.; Nakamura, Fumitaka; Nakanishi, Hiroyuki; Ohashi, Nagayoshi; Onaka, Takashi; Peretto, Nicolas; Pyo, Tae Soo; Qian, Lei; Retter, Brendan; Richer, John; Rigby, Andrew; Robitaille, Jean Francois; Savini, Giorgio; Scaife, Anna M.M.; Soam, Archana; Tamura, Motohide; Tang, Ya-Wen; Tomisaka, Kohji; Wang, Hongchi; Wang, Jia Wei; Whitworth, Anthony P.; Yen, Hsi Wei; Yoo, Hyunju; Yuan, Jinghua; Zhang, Chuan Peng; Zhang, Guoyin; Zhou, Jianjun; Zhu, Lei; André, Philippe; Dowell, C. Darren; Falle, Sam; Tsukamoto, Yusuke (2017-06-14)
      We present the first results from the B-fields In STar-forming Region Observations (BISTRO) survey, using the Sub-millimetre Common-User Bolometer Array 2 camera, with its associated polarimeter (POL-2), on the James Clerk ...