Now showing items 1-1 of 1

    • Observations of magnetic fields surrounding LkHa 101 taken by the BISTRO survey with JCMT-POL-2 

      BISTRO; Ngoc, Nguyen Bich; Diep, Pham Ngoc; Parsons, Harriet; Pattle, Kate; Hoang, Thiem; Ward-Thompson, Derek; Tram, Le Ngoc; Hull, Charles L. H.; Tahani, Mehrnoosh; Furuya, Ray; Bastien, Pierre; Qiu, Keping; Hasegawa, Tetsuo; Kwon, Woojin; Doi, Yasuo; Lai, Shih-Ping; Coude, Simon; Berry, David; Ching, Tao-Chung; Hwang, Jihye; Soam, Archana; Wang, Jia-Wei; Arzoumanian, Doris; Bourke, Tyler L.; Byun, Do-Young; Chen, Huei-Ru Vivien; Chen, Zhiwei; Chen, Wen Ping; Chen, Mike; Cho, Jungyeon; Choi, Yunhee; Choi, Minho; Chrysostomou, Antonio; Chung, Eun Jung; Dai, Sophia; Francesco, James Di; Duan, Yan; Duan, Hao-Yuan; Eden, David; Eswaraiah, Chakali; Fanciullo, Lapo; Fiege, Jason; Fissel, Laura M.; Franzmann, Erica; Friberg, Per; Friesen, Rachel; Fuller, Gary; Gledhill, Tim; Graves, Sarah; Greaves, Jane (2021-02-10)
      We report the first high spatial resolution measurement of magnetic fields surrounding LkHa 101, part of the Auriga- California molecular cloud. The observations were taken with the POL-2 polarimeter on the James Clerk ...