University of Hertfordshire

Remote implementation of quantum operations

University of Hertfordshire Research Archive

Help | UH Research Archive